Pædagogisk samarbejde

Beboerne på Vinklen har alle brug for støtte og træning i forhold til sociale og dagligdags færdigheder (ADL-funktioner)

Beboerne på Vinklen har alle brug for støtte og træning i forhold til sociale og dagligdags færdigheder (ADL-funktioner). Vi arbejder for at styrke den enkeltes evner og ressourcer, så den enkelte borger kan klare flest muligt situationer selvstændigt. Som noget nyt er vi begyndt at bruge forskellige teknologiske løsninger til at understøtte beboernes selvhjulpenhed og selvstændighed.

Indflytning på Vinklen

Vi vægter samarbejde med pårørende højt. Derfor har vi:

  • Altid forbesøg og rundvisning
  • Altid samtale om det fremtidige samarbejde med beboeren, forældre/pårørende og medarbejdere
  • Efter 3 måneder afholdes der opfølgende møde, såfremt det skønnes relevant

Pårørendes deltagelse i samtalerne sker altid efter aftale med beboeren

Støtte til social forståelse

Typisk har beboere på Vinklen behov for støtte til at udvikle social forståelse og sociale kompetencer ved hjælp af samtaler, guidning, konflikthåndtering og ved at skabe rum til livsudfoldelse via sociale aktiviteter og arrangementer. Her vil beboerne have mulighed for at øve samt udvikle sociale kompetencer og relationer.

Der arbejdes med at lære borgerne, hvad der er almindelige omgangsformer i forskellige situationer. Vi støtter borgerne i forhold til kæreste- og venskabsrelationer, identitetsudvikling og deltagelse i fritidsaktiviteter

Læring og mål

Vi ønsker, at alle borgerne opnår en accept af deres situation og lærer kompenserende strategier i forhold til deres handicap. Vi støtter borgerne til at opnå et godt og indholdsrigt liv, og vi arbejder struktureret med de individuelle mål i samarbejde med borgerne. Alle borgere fra Københavns Kommune har en VUM (VoksenUdredningsMetode) udarbejdet af myndighed (sagsbehandler). Denne VUM indeholder beboerens indsatsformål og indsatsmål, som borgeren er visiteret til på bostedet. Disse mål er Vinklen forpligtet til at arbejde med i samarbejde med borgeren. Nogle borgere ønsker at deltage i udarbejdelse af deres pædagogiske plan, som tager udgangspunkt i VUM. Andre borgere ønsker ikke at have eller deltage i udarbejdelse af en pædagogisk plan. I disse tilfælde skal medarbejderne selvstændigt udarbejde den pædagogiske plan ud fra VUM og et pædagogisk syn på, hvad der vil give mening at arbejde specifikt med for den enkelte borger. Man kan således ikke nægte at have en pædagogisk plan, men man kan selv vælge, hvor meget man ønsker at være en del af udarbejdelsen af planen.

Typisk arbejdes der med den pædagogiske plan og de specifikke mål for den enkelte på bostøtterne. Ydermere flettes målarbejdet naturligt ind ad hoc i det daglige, alt efter hvordan den enkeltes mål lyder.

Alle borgere tilbydes at få deres pædagogiske plan i print, således at beboerens ejerskab af planen understøttes. Som noget nyt er flere borgere på Vinklen med i et forsøg med MestringsAPP’en LiMo (LifeMotivator), som er en APP, hvori borgeren kan have sit mål, og selvstændigt i samarbejde med medarbejderne være med til at udfylde og evaluere løbende på målet ud fra de succeskriterier og måleindikatorer den enkelte vurderer er motiverende.

Vores tilgang til beboerne

Vinklen er organiseret i medstyrende teams, hvor typiske afdelingsleder-funktioner er udlagt til og fordelt mellem medarbejderne. Medarbejderne er uddannet pædagoger, og en stor del af medarbejderstaben er efteruddannet inden for neuropædagogik og NLP.

Selv- og medbestemmelse

Selv- og medbestemmelse hos borgerne er et vigtigt og højt prioriteret fokusområde, som vi arbejder målrettet med. Fx ift. udarbejdelse af pædagogiske planer og målsætning.

Derudover afvikles der hus- og beboermøder, hvor beboerne lærer om medindflydelse, selvbestemmelsesret og demokrati.

Alle borgere får tilbudt støtte ift. folketings-, kommunal- og regionsvalg, samt støtte til at kunne melde sig til forskellige aktiviteter og arrangementer, der understøtter borgernes udvikling af selv- og medbestemmelse. Det kunne fx være debatarrangementer, foredrag og kurser afviklet af SUKA, LEV, SOF, BCH og lignende.

KUBI-evaluering af Vinklen

Vi har i samarbejde med Socialt Udviklings Center (SUS) i 2004 til 2005, udarbejdet en KUBI-evaluering. KUBI står for kvalitetsudvikling gennem brugerinvolvering. Denne evaluering endte med, at Bostedet Vinklen i 2004 vandt Københavns Kommunes Kvalitetspris. Denne pris stræber vi fortsat efter at leve op til.