Vinklens ydelser til borgerne

På Vinklen tilbydes borgerne en lang række ydelser.

Kendetegnet for det pædagogiske arbejde er, at medarbejderne:

  • Tilpasser aktiviteter og forventninger til den enkelte og de netværk, vedkommende er en del af.
  • Skaber struktur, der giver borgerne forudsigelighed og tryghed i hverdagen.
  • Fokuserer på selvbestemmelse og inddragelse.
  • I teamene er der fokus på individet og fællesskabet således, at borgerne har mulighed for at bruge hinandens kompetencer og ressourcer.
  • I Thomas Laubs Gade, Stubmøllevej, Tåsingegade og Hans Knudsens Plads er der en IBGskærm, som støtter borgerne i overblik over madplaner, vagtplaner, vejrudsigter, billedgalleri og aktiviteter.

Bostøtte tilbydes alle borgere i Vinklen. Formålet med bostøtte er at give borgeren mulighed for at nærme sig eller opnå nogle af de mål, vedkommende har i sin pædagogiske plan. Bostøtten bruges til at udvikle de kompetencer, borgeren besidder og ruste beboeren til en fremtid i en mere selvstændig bolig. Herudover gives støtte til de opgaver borgeren, selvstændig, i dagligdagen kan være udfordret på.

  • Vejledning i forhold til botræning/bostøtte - som fx tøjvask, oprydning, madindkøb, post m.m.
  • Støtte og vejledning til fælles interaktion og konflikthåndtering.
  • Kontakt til/ møder med fx sagsbehandler, læger, jobcenter, beskæftigelse og andre samarbejdspartnere.

Indflytning: Inden en borger flytter ind, orienterer vi os i de visitationspapirer og beskrivelser af borgeren, der er tilgængelige. Der afholdes et formøde, hvor vi fremviser og kort orienterer om stedet. Dernæst afholdes et indflytningsmøde, hvor vi om muligt fremviser borgeren den kommende bolig, samt afholder en samtale med borgeren og evt. interessenter. Formålet er at lave en forventningsafstemning med borgeren, pårørende og medarbejderne. I denne samtale afklares, hvilken vejledning og støtte borgerne har brug for, og hvad stedet kan tilbyde.

Støtte til medicinhåndtering: Borgeren støttes ift. medicinbestilling, afhentning, opbevaring, optælling samt udlevering. Medarbejderne har ligeledes opfølgning på borgerens medicin to gange årligt. Her dokumenteres virkning/bivirkning på borgerens medicin. Der er endvidere løbende fokus på virkning/bivirkning. Borgerne får udfyldt en medicinhåndteringsaftale, der dokumenterer i hvilket omfang borgeren får støtte til medicinhåndteringen.

Sundhed: Borgeren tilbydes støtte og vejledning med at få indblik i eget helbred og egne handlemuligheder med henblik på at opnå et godt velbefindende, samt en fysisk og psykisk sundhed herunder, hvad der er livskvalitet for den enkelte.  

Støtte og vejledning i økonomihåndtering: Borgeren tilbydes støtte ift. følgeskab til banken, udarbejdelse af budget og regnskab, håndtering af midler på Nem-konto, opsparingskonti, budgetkonti, samt lommepenge og opbevarelse af kontanter og hævekort. Beboerne indgår administrationsaftale med bostedet. Der er revision på økonomihåndteringen.

Kontakt og ledsagelse til offentlige instanser, læger, tandlæge mv.: Her tilbydes borgeren mulighed for ledsagelse, vejledning og støtte ved besøg hos offentlige instanser, hospitaler, tandlæger, læger, psykologer, speciellæger, fodterapeuter o. lign.

Ferie: Borgerne tilbydes en gang årligt muligheden for at komme på ferie med bostedet. Borgerne er medbestemmende ift. hvor, ferien skal gå hen. Derudover har borgerne mulighed for at tilmelde sig ferietilbud via Kulturhuset Pulsen.

Fællesspisning / madklub: Borgerne på bostedet har mulighed for at tilmelde sig fællesspisning / madklub på bostedet.

Støtte ved beboer-/husmøde: Der afholdes hus/beboermøde i alle bosteder minimum en gang om måneden, hvor både beboere og medarbejdere kan komme med relevante informationer og tage emner/temaer op til drøftelse. Beslutninger udmøntes i en demokratisk proces med fokus på selv- og medbestemmelse.

Pædagogisk planmøder: Som led i at støtte borgerne i deres selvbestemmelse er det frivilligt om der ønskes pædagogisk planmøder. Borgeren bestemmer, hvem han/hun vil invitere fx pårørende/ skole/ arbejdsplads med til dette møde. Medarbejderne tager referat fra mødet, som efterfølgende gennemgås med borgeren, og sendes til mødedeltagerne, hvis borgeren ønsker det.

Pårørendesamarbejde/møder: Medarbejderne tilbyder at afholde møde efter behov med pårørende og borgeren, hvis borgeren ønsker dette. Dette er for at sikre det bedst mulige samarbejde omkring borgerens liv. Borgeren vælger selv, om de ønsker at deltage på mødet. Medarbejderne tager efter aftale med borgeren og pårørende referat af mødet. Efterfølgende gennemgås referatet med borgeren, og det sendes til de pårørende, såfremt det ønskes.

Deltagelse i møder med jobcenter, beskæftigelse, arbejdsplads, VISO og øvrige samarbejdspartnere: Medarbejderne afholder efter behov møde med samarbejdspartnere og borgeren. Dette er for at sikre det bedst mulige samarbejde omkring eksempelvis borgerens arbejdsliv. Borgeren skal give tilladelse til mødet og kan vælge at deltage. Efter aftale med borgeren og samarbejdspartnerne, tages der referat af mødet. Efterfølgende gennemgås referatet med borgeren, og det sendes til samarbejdspartnerne, såfremt borgeren ønsker dette.

Fællesarrangementer og traditioner
Borgerne på Vinklen Thomas Laubs Gade og Tåsingegade tilbydes via festudvalget mulighed for at deltage i planlægning og afholdelse af forskellige arrangementer. Fx sommerfesten, hvor alle Vinklens teams inviteres med og deltager aktivt i planlægningen af dagen. Udover det, er det festudvalget på Thomas Laubs Gade, der arrangerer julefrokost, nytårsaften, påskefrokost. På beboermøder i Stubmøllevej, Tåsingegade og HKP planlægger borgerne højtider/fester.

Borgerne tilbydes løbende mulighed for at deltage i fællesarrangementer. Eksempelvis er der i Thomas Laubs Gade brunch hver søndag i fællesrummet på 1. sal. Der fejres fødselsdag for borgerne i de enkelte teams.

På Vinklen følger medarbejderne borgerne til cafeen Pulsen i Larslejsstræde en til to gange om ugen. Når borgerne er blevet trygge ved transporten til/fra Pulsen er det meningen, de selvstændigt kommer frem og tilbage. Dette som led i trafiktræning og sociale kompetencer.

Der bliver tilbudt ture til musikfestivaler udenfor teamene, f.eks. Sjællandsfestival, grøn koncert mm., hvis beboerne ønsker det. Der tages på teaterture/biografture og støttes i bestilling af eksempelvis billetter. Sommerferie tilbydes på flere lokationer afhængigt af, om der for borgerne er økonomisk råderum til dette.

Tirsdagsklub: For borgerne i Thomas Laubs Gade afholdes der klubaften, hver 2. tirsdag kl. 19.15 – 21.00.  Her har borgerne mulighed for at mødes med de øvrige borgere til hyggeligt samvær, spille spil, danse og købe drikkevarer og snacks. Hvert team står for i en periode på 4 måneder at arrangere, hvad der skal foregå i Tirsdagsklubben. Borgerne støttes og vejledes af medarbejderne ift. ideer eller temaer, indkøb af drikkevarer, samt afholdelse af selve klubaftenen. Når et team står for afholdelse af klubaftenen, er det borgerne, der står i baren med støtte fra medarbejderne. Dette understøtter botræning ift. pengeforståelse, sociale- og kommunikative kompetencer.

Beboerråd: Beboerrådets overordnede formål er at diskutere emner, der er relevante for alle beboere på tværs af husene. Der arbejdes hen imod en øget demokratiforståelse og beboerne støttes i at udvikle sig som et medstemmende råd på Vinklen. En gang månedlig afholdes der i Thomas Laubs Gade beboerrådsmøde. Her er to borgere fra hvert team valgt ind for en toårig periode. På møderne drøftes emner fra hus/beboermøderne samt nyt fra CSBB og eksterne samarbejdspartnere. Medarbejderne støtter borgerne i deltagelsen på mødet samt gennemgår efterfølgende referatet fra mødet med borgeren. (Dette tilbud er for borgerne på Thomas Laubs Gade).

Pårørendemøder: Efter en spørgeskemaundersøgelse for de pårørende i 2014 blev det besluttet, at nedlægge pårørenderådet for CSBB. Dette blev erstattet af pårørendemøder, som de pårørende selv arrangerer. Ledelse og medarbejdere kan være behjælpelige med at booke lokale til afholdelse af disse møder.

Centerråd: En gang i kvartalet afholdes CSBB Centerråd. Rådet består af en borger, en medarbejder, en pårørende fra hver organisation i CSBB samt centerchefen. Alle repræsentanter, undtagen centerchefen, er valgt ind for en toårig periode. På møderne drøftes emner fra CSBB, centralforvaltningen og eksterne samarbejdspartnere. Medarbejderen støtter borgeren i deltagelsen på mødet, samt gennemgår efterfølgende referatet fra mødet med borgeren.