Det Runde Hus

Det Runde Hus er et botilbud for 27 borgere i alderen 18-40 år.

Alle borgere på Det Runde hus er visiteret under § 108 i Serviceloven og hovedparten er diagnosticeret med autisme spektrum forstyrrelse, enten infantil eller atypisk autisme (efter tidligere diagnosemanual). En af flere komorbiditeter er udviklingsforsinkelse og/eller mental retardering. Til diagnosen er der også risiko for psykoser, personlighedsforstyrrelser og epilepsi. Borgernes kognitive niveau er meget forskelligt og det kognitive niveau vurderes ud fra hvilken funktion/kompetence, der anskues.

Borgerne er i dagtimerne enten tilknyttet et dagtilbud, skole eller arbejde. De 27 borgere der bor i Det Runde Hus, er alle forskellige og har forskellige funktionsniveauer. De er ikke opdelt på etagerne ud fra særlige kriterier, derimod har det været et bevidst valg at sprede borgerne ud på alle etagerne på trods af forskelligheden i funktionsniveauet. Formålet har været at generere en synergi ud fra deres forskelligheder, som medfører en spændende diversitet og forståelse borgerne imellem. Borgerne skal lære af hinanden og hjælpe hinanden, og det kan skabe en socialisering, som borgere med autisme notorisk har svært ved.

Der er ansat 1 botilbudsleder, 2 afdelingsledere, 24 faste medarbejdere, 6 nattevagter, 3 medarbejdere i dagtilbuddet og 1 rengøringsdame. Til bostedet er der tilknyttet 2 busser, som personalet i følge med borgeren, har fri adgang til.

Afdelingslederne har opdelt etagerne imellem sig, ligesom ansvaret for dagtilbuddet og nattevagter.
 

Fysiske rammer
Det Runde hus ligger på Emblasgade 1, 2100 København Ø. Vores bosted blev bygget i 2013 og som navnet fortæller, er det bygget som et rundt hus. Vi har 27 lejligheder fordelt på 3 etager. Alle lejligheder er på 68 km2 (inklusiv fællesarealer) og har tekøkken og badeværelse. Hver etage har 2 fællesstuer/køkkener og personalekontor.

Botilbuddet er visiteret under Almenboliglovens § 105, med støtte efter Servicelovens § 85, som betyder:

(§ 85) Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Når bostedet er under Almenboliglovens § 105, har det indflydelse på en række økonomiske forhold og betyder, at borgerne er almindelige lejere, som skriver under på en lejekontrakt og betaler husleje. De er underlagt bestemmelserne i lov om leje af almene boliger.